Havuz suyunda toplam koloni sayısı analizi: Havuz suyunda yaşayan ve kültürü yapılabilen mikroorganizmaların sayımının 36 C, 22 C’da aerobik inkülasyondan sonra agar besiyerinde oluşan kolojenlerin sayımına dair geliştirilmiş olan bir analiz metodu ile yapılmakta olan analizdir. Sınır değer 200 CFU(3) /ml’dir.
Havuz suyunda koliform bakteri sayısı analizi: Koliformlar sıcak kanlı hayvanların bağırsaklarında yaşayan ve hayvanların fiziksel atıklarında, dışkılarında ve doğal olarak da toprakta bulunabilen farklı türlerde bakteri tipleridir. Sınır değer 0/100 ml’dir.
Havuz suyunda Escherichia coli(E.Coli) sayısı analizi: Fekal koliform bakterileri de (E.Coli) içeren toplam koliform bakteriler toprakta yaşayabilirler. Su örneğinde E.Coli veya fekal koliform bakterilere rastlanması doğrudan veya dolaylı olarak dışkı bulaştığının ve bağırsak kökenli salmonella ve shigella gibi patojenlerin de olabileceğinin göstergesi olarak kabul edilir. Sınır değer 0/100 ml’dir.
Havuz suyunda pseudomas aeruginosa sayısı analizi : Pseudomonas aeruginosa, havuz sanitasyonu yetersiz olduğunda, kullanıcılarda göz, kulak ve cilt enfeksiyonlarına neden olan bir patojendir. Sınır değer 0/100 ml’dir.

Detaylı Bilgi İçin..
Analizi Yapan Laboratuvarlar

Analizi Yapan Laboratuvarlar


Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri

Analizde Kullanılan Ürün Tedarikçileri